Regulamin Konkursów

REGULAMIN KONKURSÓW BIKE by SG
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursów jest firma LIPORT Wojciech Liszega, z siedzibą przy ul.
Leśnej 8, 83-010 Straszyn (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem nagród jest BIKE by SG.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników konkursów jest
Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny i jest niezbędne do przystąpienia do
konkursów. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do niniejszych
danych, a także ich zmian bądź usunięcia.
5. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału w konkursach organizowanych przez BIKE
by SG.
6. Konkursy są prowadzone na profilach BIKE by SG w mediach społecznościowych
Facebook i/lub Instagram.
7. Nadzór nad przebiegiem konkursów, tj. udzielaniem informacji na ich temat oraz
rozpatrywaniem reklamacji, sprawują pracownicy firmy LIPORT Wojciech Liszega.
§ 2. UCZESTNICY KONKURSU
1. Uczestnikami konkursów mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w
rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadający pełną zdolności do czynności
prawnych, posiadający aktywne konto w serwisach społecznościowych, w których
odbywają się konkursy, i które zaakceptowały niniejszy Regulamin.
2. Uczestnik oświadcza, że:
a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do danego
konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, zapoznał się z treścią dotyczącą
procedury odbioru nagrody;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również
regulaminu serwisów społecznościowych, w których odbywają się konkursy;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z
uczestnictwem w danym konkursie;
f. jest zarejestrowanym użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook/Instagram;
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy firmy LIPORT
Wojciech Liszega.
§ 3. NAGRODA
1. W Konkursach może obowiązywać różna liczba nagród, w zależności od rodzaju
konkursu.
2. Nagrody mogą różnić się w zależności od rodzaju konkursu.
3. Informacja o nagrodach będzie zawarta w treści ogłoszenia o konkursie,
opublikowanego na profilach BIKE by SG w mediach społecznościowych.
4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę lub nagrodę innego
rodzaju.
5. Zwycięzca może zrzec się otrzymania nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu
ekwiwalent pieniężny ani inna nagroda.
§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
1. Konkursy są dostępne w formie ogłoszeń/postów konkursowych na portalu
społecznościowym Facebook/Instagram na profilu BIKE by SG.
2. Czas trwania konkursu oraz jego zasady wyszczególnione są w treści postu
konkursowego.
§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Zasady dotyczące uczestnictwa mogą różnić się w zależności od rodzaju konkursu i
zawsze będą ściśle określone w poście na profilu BIKE by SG na portalu
Facebook/Instagram.
§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
1. Uczestnictwo w konkursach BIKE by SG jest bezpłatne.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursach jest akceptacja Regulaminu oraz poprawne
wykonanie wyznaczonych zadań.
3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator bądź wyznaczone przez niego jury, na
podstawie analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
4. W zależności od konkursu, spośród wszystkich uczestników Organizator może wyłonić
jednego lub większą liczbę nagrodzonych.
5. Zwycięzcy konkursów zostaną poinformowani o wygranej i warunkach odbioru nagród
za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wiadomości e-mail, bądź w poście na portalu
społecznościowym (w zależności od konkursu) w czasie określonym w poście dotyczącym
rzeczonego konkursu.
6. Warunkiem odebrania przez laureatów konkursu nagród jest podanie niezbędnych
danych adresowych w momencie otrzymania informacji o wygranej.
7. Brak w/w informacji może spowodować utratę prawa do otrzymania nagrody.
8. Przyznane nagrody zostaną będą wysyłane w czasie ustalonym z laureatem podczas
indywidualnych rozmów.
9. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora.
10. Decyzja Organizatora bądź wyznaczonego przez niego jury jest nieodwołalna.
§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych
uczestników konkursów, w tym również za brak możliwości przekazania nagród, z
przyczyn niezależnych od Organizatora.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli nad treścią umieszczanych przez
uczestników informacji w zakresie prawdziwości danych, wyłączając działania związane z
naruszeniem Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów i zasad.
3. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z udziału w konkursach uczestników,
których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem konkursu i/oraz regulaminów
mediów społecznościowych, w których się odbywają, na przykład:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem (tekstowe
lub graficzne);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta utworzonego niezgodnie
z zasadami;
c) podejmują działania z wykorzystaniem kont osób trzecich bądź kont fikcyjnych;
d) ingerują w zasady działania Konkursu;
4. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz
teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek etc.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie aplikacji
mediów społecznościowych.
§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników konkursów będą przetwarzane przez Organizatora
wyłącznie w celu wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia danego
konkursu.
2. Dane osobowe uczestników konkursów będą przechowywane przez Organizatora tylko
przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich korekty oraz usuwania.
4. W momencie usunięcia danych uczestnik traci możliwość dalszego brania udziału w
danym konkursie.
§ 9. PRAWA AUTORSKIE
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursów przysługują Organizatorowi.
Uczestnictwo w konkursach nie wiąże się z nabyciem przez uczestnika praw własności
intelektualnej. Zabronione jest naruszanie praw własności intelektualnej, zwłaszcza:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz rozpowszechnianie mechanizmu konkursów, baz
danych, bez pisemnej zgody Organizatora;
b) korzystanie z konkursów w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie
obowiązującymi przepisami i zasadami moralnymi.
§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania konkursów, uczestnicy są
zobowiązani zgłaszać na piśmie w czasie ich trwania, lub w terminie nie dłuższym niż 14
dni od dnia ich zakończenia.
2. Reklamacje zgłoszone po terminie 14 dni nie wywołują skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika, a także
szczegółowy opis i uzasadnienie przyczyn reklamacji.
Reklamacje będą rozpatrywane w
terminie 30 dni od otrzymania oficjalnego pisma.
§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin obowiązuje w przypadku wszystkich konkursów organizowanych przez BIKE
by SG.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory wynikające z konkursów będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy dla
siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursów w trakcie ich trwania.
Informacje o zmianach będą zamieszczane w miejscu ogłoszenia danego konkursu.
Możliwość zwrotu w ciągu 14 dni, bez podawania
przyczyny
Wysyłka 24h koszt już od 16 zł
Darmowa dostawa przy zamówieniu za 250zł
Bezpieczne zakupy Dbamy o Twoje prawa

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel